PRIVACY POLICY

นโยบาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตลอดเว็บไซต์นี้คำว่า “เรา”, “ของเรา”, “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com  ส่วนคำว่า “ท่าน”, “คุณ”,”เพื่อนๆ”  หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ใช้บังคับในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของท่านในฐานะผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “bestforexbrokerthailand.com” โดยทางเราจะถือว่า ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนด้านล่างนี้แล้ว เมื่อท่านได้ใช้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ “bestforexbrokerthailand.com”

โปรดทราบว่าทางเราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์
ท่านจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม และ / หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำดังต่อไปนี้

การกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ๆ รวมไปถึงกรณีการละเมิดต่อเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลที่สาม
การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำลายชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์

อัพโหลดไฟล์ เผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัส หรือเป็นอันตราย หรือหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียต่อเว็บไซต์ และบุคคลที่สามภายในเว็บไซต์

การโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความรำคาญ การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การคุมคาม อันตราย ข้อความหรือรูปภาพลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่น

ขอบเขตอำนาจศาลและการบังคับใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่มีให้ “ตามสภาพเท่าที่เป็น” และ “เท่าที่มีอยู่” เท่านั้น ทางเว็บไซต์จึงไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือในทางกฎหมาย รวมไปถึงยังไม่รับประกันหรือรับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะสมบูรณ์ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน หรือไม่ละเมิดต่อบุคคลที่สาม หรือไม่รับประกันว่าหรือรับรองว่าท่านจะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัยและตลอดเวลา

ลิงค์ในเว็บไซต์นี้ อาจนำท่านไปยังเว็บไซต์นอกเครือข่ายได้ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา ความปลอดภัย หรือการทำงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้ โปรดทราบว่าลิงค์ต่าง ๆ ที่มีจัดทำขึ้นด้วยความสุจริตใจ และทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจตามมาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และลิงค์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ได้หมายถึงการให้การรับรองจากเว็บไซต์นี้ เราจึงขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าชมอย่างระมัดระวัง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกสิทธิของท่านในการเข้าถึงหรือการโพสต์ข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com บางครั้งอาจไม่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง หรือมีการสะกดตัวอักษรที่ผิดพลาดไป หรือในส่วนของความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็นส่วนตัวใด ๆ ของทางเว็บไซต์หรือจากบุคคลที่สาม โดยผ่านข้อความหรือข้อมูลซึ่งได้แสดงในเว็บไซต์นี้ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านควรรับทราบว่าท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความในบทความต่าง ๆ ก็ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เพราะเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ให้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพแก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น

ข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพในบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์  bestforexbrokerthailand.com  อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจมีผลการวิจัยใหม่ ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในภายหลัง จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ผิดเพี้ยนหรือแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงในปัจจุบันได้ ซึ่งทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบปัญหาดังกล่าวโปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ที่ ติดต่อเรา

การใช้หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวภายในเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแก่บุคคลที่สาม จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายระหว่างทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
บทความต่าง ๆ ในเว็ปไซต์ bestforexbrokerthailand.com มีไว้เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องการลงทุนในตลาด Forex
ดังนั้นก่อนนำข้อมูลไปใช้ ท่านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนก่อนเพื่อความแน่ใจ

บทความในเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com บางบทความอาจเกิดขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ หรือความคิดเห็นของผู้เขียนเอง ทางเว็บไซต์จึงไม่สามารถรับรองได้ถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ดังนั้นท่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยเสมอ เพราะทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามใด ๆ ทั้งสิ้น
ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น เพราะในความเป็นจริงข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เรานำไปมาใช้อ้างอิง อาจมีข้อผิดพลาดได้

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย (Limitation of Liability)

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ “bestforexbrokerthailand.com” ตกลงว่าทางเว็บไซต์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใด ๆ อันหมายความรวมถึงความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือโดยเพาะเจาะจง หรือโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ “bestforexbrokerthailand.com” หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ไฟล์เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์  bestforexbrokerthailand.com  (เว้นแต่จะระบุไว้ว่าเป็นผลงานของผู้อื่น) เป็นงานเกิดจากการรวบรวบและเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com  ทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดจากการคัดลอกมาแต่อย่างใด และเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมาย การนำผลงานไปใช้จึงต้องได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือเอาออกซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้น หากท่านยังใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

การให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตามในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และท่านยอมรับว่าการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนใด ๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com นั้น หมายความว่าท่านได้ยอมรับและได้ตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com  ซึ่งทางเว็บไซต์จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวของท่านเป็นอย่างดีที่สุด และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hacking) และมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของทางเว็บไซต์ หรือเกิดสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ทางเว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com  ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

เว็บไซต์ bestforexbrokerthailand.com เคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่านและได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ โดยทางเว็บไซต์ขอให้คำมั่นว่า “ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของท่านได้ ตลอดจนจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการติดต่อของท่านต่อสาธารณะและบุคคลที่สามในทุก ๆ กรณี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน แต่โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทางเว็บไซต์ทราบว่าท่านคือใคร อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่าน

ทางเว็บไซต์อาจแบ่งปันข้อมูลรวมทางประชากรศาสตร์หรือจากผลสำรวจซึ่งได้จากเทคโนโลยีการติดตามต่าง ๆ ให้แก่บุคคลที่สามได้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยรายชื่อและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่

*หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางนี้ ติดต่อเรา